Picture of Võ Văn Chiêu
FIA - Chính sách khuyến học hấp dẫn
by Võ Văn Chiêu - Tuesday, 17 January 2012, 01:45 PM
 

Là Đối tác Đào tạo Chính thức chuẩn Vàng của ACCA, Vietsourcing luôn có cơ chế hỗ trợ đặc biệt cho học viên ACCA, đó là chính sách giảm giá cũng như chính sách học bổng hấp dẫn và linh hoạt.

Đăng ký

MÔN HỌC THỜI LƯỢNG

HỌC PHÍ (VND)

GIÁ GỐC

ĐÓNG PHÍ TRƯỚC

NGÀY 10.2.212

ĐÓNG PHÍ TRƯỚC

NGÀY 15.1.2012

ĐÓNG PHÍ TRƯỚC

NGÀY 20.2.2012

ĐÓNG SAU

NGÀY 20.2.2012

FA1 (T1)- Nguyên Lý Kế Toán 40 2.950.000 2.200.000 2.350.000 2.500.000 2.650.000
MA1 (T2)- Thông tin quản trị 40 2.950.000 2.200.000 2.350.000 2.500.000 2.650.000
FA2 (T3)- Hạch toán kế toán 45 3.590.000 2.690.000 2.890.000 3.000.000 3.200.000
MA2 (T4)- Quản trị chi phí & Tài chính 45 3.590.000 2.690.000 2.890.000 3.000.000 3.200.000
GÓI 4 MÔN 13.080.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000 11.000.000
FBA (F1/T5)- Kế toán trong kinh doanh 56 4.515.000 3.750.000 3.970.000 4.000.000 4.280.000
FMA (F2/T7)- Kế toán quản trị 56 4.515.000 3.800.000 3.970.000 4.000.000 4.280.000
FFA (F3/T6)- Kế toán tài chính 56 4.515.000 3.800.000 3.970.000 4.000.000 4.280.000
GÓI 3 MÔN 13.545.000 10.500.000 11.000.000 11.500.000 12.000.000
GÓI 7 MÔN 26.625.000 19.000.000 20.000.000 21.000.000 22.000.000
FAU (T8)- Cơ bản về Kiểm toán 56 5.052.000 3.790.000 4.000.000 4.3000.000 4.550.000
FFM (T10)- Cơ bản về Quản trị Kinh doanh 56 5.052.000 3.790.000 4.000.000 4.3000.000 4.550.000
GÓI 9 MÔN 36.500.000 24.500.000 26.000.000 27.500.000 29.000.000

Download Chính sách khuyến học TẠI ĐÂY.

Đăng ký