• Khóa học được phát triển dựa trên “Kỹ năng nghề nghiệp – nội dung chính”. Thông qua mỗi bài tập tình huống sẽ có một phần thực hành kỹ năng tương ứng với “Kỹ năng làm việc” phù hợp với thực tế. Không có bài học nào riêng biệt giữa lý thuyết và kỹ năng.