Khóa học nhằm trang bị:

  • Hiểu biết về doanh thu, chi phí của doanh nghiệp, phân loại chi phí cũng như mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí
  • Hiểu biết về tầm quan trọng và vai trò của doanh số bán hàng, doanh thu đối với quản trị chi phí
  • Cách thức quản lý các loại chi phí phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí lưu kho, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung khác
  • Hiểu về bản chất của quản lý quá trình sản xuất trong con mắt của nhà quản trị chi phí
  • Đánh giá về những yếu tố khác ảnh hưởng tới quản trị chi phí như giá bán, kế hoạch lợi nhuận...
  • Cách tiếp thu và nắm bắt vấn đề nhanh và triệt để thông qua việc giới thiệu khóa học qua những tình huống phát sinh tại doanh nghiệp thực tế