TACN cho Kiểm toán Nhà nước

  • Bài kiểm tra đầu vào lớp Tiếng anh Chuyên ngành cho Kiểm toán Nhà nước.
  • Khóa học Tiếng anh chuyên ngành được tổ chức cho Kiểm toán nhà nước tại Vietsourcing.