MỤC TIÊU

Quá trình ra quyết định quản lý đòi hỏi kỹ năng phân tích dữ liệu tài chính kế toán doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác. Khóa học này trang bị cho các thành viên kiến thức cơ bản và kỹ năng thành thạo trong việc sử dụng Excel để phân tích báo cáo tài chính, lập kế hoạch, lập dự toán, và định giá doanh nghiệp.

Sau khi kết thúc khóa học này, học viên sẽ có thể thực hiện được các công việc sau:

  • Thiết kế dữ liệu kế toán, tài chính để phục vụ cho việc báo cáo
  • Xây dựng các mô hình báo cáo trên Excel
  • Phát triển các mô hình tài chính tương tác trên Excel cho việc ra quyết định
  • Phân tích tình huống phục vụ cho việc định giá và lập kế hoạch
http://www.vietsourcing.edu.vn/vi/khoa-hoc-chuyen-mon/phan-tich-tai-chinh-bang-excel.html