Báo cáo tài chính hợp nhất không chỉ thuần túy là sự cộng ngang các báo cáo tài chính đơn lẻ. Đó là sự loại trừ giá trị đầu tư, loại trừ giao dịch nội bộ, là sự xác định lợi ích cổ đông thiểu số, xác định lợi thế thương mại... liên quan đến các giá trị khổng lồ, các mô hình sở hữu khác nhau, các phương pháp xác định khác nhau... và hệ quả là tác động trực tiếp đến lãi, lỗ của từng công ty thành viên và cả tập đoàn.

MỤC TIÊU

Cung cấp tới người học những tình huống của Tập đoàn thực, thông qua đó người học sẽ được tiếp cận với các quy định về Hợp nhất kinh doanh và Hợp nhất báo cáo tài chính theo cách xác thực nhất. Đồng thời chương trình giúp cho người học có thể hiểu thấu đáo và có thể tự đưa ra giải pháp cho những tình huống cụ thể của Tập đoàn mình, cũng như sắp xếp, tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống chứng từ phục vụ cho lập Báo cáo tài chính hợp nhất và trình tự lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

ĐỐI TƯỢNG

 • Giám đốc tài chính
 • Nhân sự bộ phận kế toán trong các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty
 • Kiểm toán viên
 • Những ai muốn cập nhật và nâng cao kiến thức và kinh nghiệm về lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

NỘI DUNG

Tình huống 1 - Đầu tư đơn lẻ

 • Tính chất của khoản đầu tư
 • Ghi nhận kế toán tại Công ty đầu tư và Công ty nhận đầu tư.

Tình huống 2 – Đầu tư vào Công ty liên kết

 • Đầu tư thêm để chuyển thành Công ty liên kết
 • Đầu tư vào Công ty liên kết
 • Ghi nhận kế toán
 • Bán (một phần/toàn bộ) khoản đầu tư vào Công ty liên kết
 • Ghi nhận kế toán việc bán khoản

Tình huống 3 – Đầu tư vào Công ty con

 • Đầu tư thêm để chuyển Công ty liên kết thành Công ty con
 • Đầu tư vào Công ty con
 • Ghi nhận kế toán
 • Bán (một phần/toàn bộ) khoản đầu tư vào Công ty con
 • Ghi nhận kế toán

Tình huống 4 – Các loại đầu tư khác và thay đổi cấu trúc Tập đoàn

 • Công ty liên doanh và ghi nhận kế toán
 • Thay đổi cấu trúc Tập đoàn

Tình huống 5 – Lập Báo cáo Tài chính Hợp nhất

 • Những quy định của pháp luật
 • Những yêu cầu đối với hệ thống kế toán và hệ thống sổ sách phục vụ cho việc lập Báo cáo Tài chính
 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất lưu ý tới:
  • Lãi/lỗ trước đầu tư
  • Cổ đông thiểu số
  • Lợi thuế thương mại
 • Báo cáo lãi, lỗ hợp nhất, lưu ý tới:
  • Lãi, lỗ trước đầu tư
  • Lợi ích cổ đông thiểu số

Tình huống tổng hợp

Sub-categories
Hà Nội
Hồ Chí Minh

 • Các thông tin chung về khóa học Báo cáo Tài chính hợp nhất.