MỤC TIÊU

Khóa học cung cấp tới học viên những tình huống thực tế, qua đó học viên sẽ hiểu về những nội dung chính của Kiểm toán nội bộ, các chuẩn mực nghề nghiệp, mối quan hệ giữa Kiểm toán nội bộ và các chức năng khác, vai trò của Kiểm toán nội bộ đối với quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro – những vấn đề thực tế gặp phải của doanh nghiệp.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có cái nhìn tổng thể về quá trình thực hiện kiểm toán nội bộ cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của kiểm toán viên nội bộ.

ĐỐI TƯỢNG

 • Nhân sự bộ phận Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ
 • Thành viên Ban giám đốc, Ban kiểm soát
 • Nhân sự bộ phận Tài chính, Kế toán
 • Trưởng các bộ phận và các đối tượng quan tâm khác

NỘI DUNG

Tình huống 1 - Lịch sử của Kiểm toán nội bộ

 • Những vụ sụp đổ nổi tiếng
 • Sự phát triển của Kiểm toán nội bộ

Tình huống 2 – Vai trò của Kiểm toán nội bộ

 • Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp
 • Các lĩnh vực của Kiểm toán nội bộ

Tình huống 3 – Tổ chức và lập kế hoạch KTNB

 • Lập kế hoạch và tổ chức hoạt động Kiểm toán nội bộ
 • Tổ chức bộ phận Kiểm toán nội bộ
  • Mô hình tập trung và phân tán
  • Mô hình Kiểm toán nội bộ khác
 • Lập kế hoạch Kiểm toán nội bộ
  • Thiết lập mục tiêu và kế hoạch KTNB

Tình huống 4 – Thực hiện hoạt động Kiểm toán nội bộ

 • Tổ chức và thực hiện Kiểm toán nội bộ
 • Lập kế hoạch kiểm toán và các hoạt động chuẩn bị cho cuộc kiểm toán
  • Xác định mục tiêu kiểm toán
  • Thời gian và thời lượng kiểm toán
  • Khảo sát ban đầu
 • Bắt đầu cuộc Kiểm toán
  • Khảo sát thực hiện Kiểm toán
  • Ghi chép kết quả khảo sát
  • Kết luận khảo sát
 • Sử dụng Chương trình kiểm toán để thực hiện kiểm toán
  • Mẫu Chương trình kiểm toán
  • Loại bằng chứng kiểm toán
  • Thực hiện Kiểm toán
  • Qui trình thực hiện kiểm toán
  • Trợ lý thực hiện kiểm toán
  • Kiểm soát quản lý kiểm toán
  • Các phát hiện kiểm toán
  • Sửa đổi chương trình và lịch kiểm toán
  • Báo cáo những phát hiện ban đầu
 • Kiểm soát hoạt động kiểm toán

Tình huống 5 – Báo cáo kiểm toán và trao đổi về kết quả kiểm toán

 • Báo cáo Kiểm toán và trao đổi về Báo cáo kiểm toán
 • Mục đích và các loại báo cáo Kiểm toán
 • Công bố báo cáo Kiểm toán
 • Chu trình báo cáo
 • Thực hiện trao đổi về kết quả kiểm toán một cách hiệu quả

Tình huống tổng hợp